dent

คุณอยู่ที่: Home

แจ้งข่าวรพ.สต

ขอข้อมูลการจัดบริการแพทย์แผนไทยใน รพ.สต.

Written by อุไร On วันพุธ, 07 ตุลาคม 2558 15:31

สสจ.ตรัง ขอข้อมูลการจัดบริการแพทย์แผนไทยใน รพ.สต. พร้อมให้แนบรายชื่อรายการยาสมุนไพรที่ใช้อยู่ใน รพ.สต. มาด้วยนะค่ะ ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง  ....ส่ง สสอ.ย่านตาขาว  วันที่ 12  ตุลาคม 2558  ... โหลดแบบรายงาน..  (รายงานมี 2 แบบฟอร์มนะค่ะ 1.การจัดบริการ 2.รายการยาสมุนไพร)

SP_READ_MORE

แบบฟอร์มข้อมูลทั่วไป

Written by กรรณิกา On วันศุกร์, 02 ตุลาคม 2558 10:28

สสอ.ได้ส่งแบบฟอร์มข้อมูลทั่วไปเพื่อใช้ในการดำเนินงานปีงบประมาณ2559 โดยใช้ข้อมูลประชากร ณ วันที่ 1 ตค.2558 ขอให้ทุก รพ.สต.จัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ สสอ.ภายในวันที่  6  ตุลาคม 2559

SP_READ_MORE

แจ้งแผนการตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน ปีงบ 2559

Written by อุไร On วันอังคาร, 29 กันยายน 2558 14:42

สสอ.ย่านตาขาว ขอแจ้งแผนการตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ประจำปี 2559  โดยมีรายละเอียดและแนวทางการดำเนินงานดังนี้

1. แจ้งผู้ป่วยเบาหวาน ที่รับบริการ ที่ รพ.สต. ทุกคน เข้ารับการตรวจประสาทตา ณ รพ.ย่านตาขาว  ตามแผนที่กำหนด    โหลดแผนตรวจตา

2. รพ.สต.ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนการตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน ณ โรงพยาบาลย่านตาขาว

            1. สิ่งที่ผู้ป่วยต้องนำไปโรงพยาบาล                

                        1.1. บัตร รพ.ย่านตาขาว

                        1.2. สมุดประจำตัวผู้ป่วย

                        1.3. บัตรประชาชน

                        1.4. ญาติ

            2. ผู้ป่วยยื่นบัตรที่โต๊ะลงทะเบียน หน้าห้องฉุกเฉิน

            3. ไปที่คลินิก NCD ได้เลย ไม่ต้องรอ opd card

           4. ผู้ป่วยลงทะเบียนตรวจจอประสาทตา หน้าห้อง NCD (ที่โต๊ะลงทะเบียนตรวจตา โดย จนท.รพ.สต.)

            5. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. จัดคิวผู้ป่วยเข้าห้องตรวจตา และบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์

*** ถ้าตรวจ V/A ทัน ก็ให้ตรวจ V/A ในผู้ป่วยไปได้เลย ถ้าตรวจไม่ทัน ขอให้ตรวจย้อนหลัง

*** เจ้าหน้าที่ รพ.สต. แห่งละ 1 คน ต้องเข้าร่วมปฏิบัติงานตามวันที่กำหนด ***

SP_READ_MORE

แนวทางการดำเนินงานตรวจสอบ ข้อมูลหญิงฝากครรภ์

Written by Super User On วันพุธ, 23 กันยายน 2558 11:17

แนวทางการดำเนินงานตรวจสอบ ข้อมูลหญิงฝากครรภ์ จากเว็บ HDC

1        สำรวจข้อมูลตามรายชื่อจาก เว็บ HDC

2       หากพบว่าไม่ใช่ประชากรในเขต ( 1 , 3) ให้เปลี่ยนแปลงประเภทการอยู่อาศัย ใน HOSXP และส่งข้อมูล 43 แฟ้มพร้อมข้อมูลประชากร

3       หากเป็นประชากรในเขต ให้ติดตามข้อมูลมาคีย์ความครอบคลุม

4       รายงานผลตามแบบฟอร์ม มายังสสอ. ย่านตาขาว  โหลดแบบฟอร์ม

SP_READ_MORE

ด่วน..แจ้งแผนการตรวจเลือดผู้ป่วย HT-DM ปีงบฯ 59

Written by อุไร On วันพุธ, 16 กันยายน 2558 11:09

สสอ.ย่านตาขาว ขอแจ้งแผนการเจาะเลือดในผู้ป่วยเบาหวานและความดัน ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยเริ่มตั้งแต่ เดือน ต.ค.58 ดังรายละเอียดในแผนฯที่แนบมา ... ขอความร่วมมือจาก รพ.สต.ทุกแห่งดำเนินการเจาะเลือด ตามแผนการเจาะ และแนวทางการดำเนินงานที่กำหนด ... หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ ผู้รับผิดชอบงาน สสอ.ย่านตาขาว นะค่ะ ... โหลดรายละเอียด  1. แผนการเจาะเลือด   2. แนวทางการเจาะเลือด   3. แบบฟอร์มรายชื่อผู้ป่วยที่จะส่งให้ รพ.ย่านตาขาว

SP_READ_MORE

ขอให้ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เดือน ส.ค.๕๘

Written by Super User On วันอังคาร, 15 กันยายน 2558 14:53

   ขอให้ทุกรพ.สต.ได้ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามเอกสารที่ให้ดาวน์โหลด     โหลดผลคำรับรอง

SP_READ_MORE

แบบขอรหัสเป็นผู้ขึ้นทะเบียน และตรวจสอบสิทธิของสถานบริการ

Written by Super User On วันจันทร์, 14 กันยายน 2558 10:09

            ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดให้มีระบบโปรแกรมตรวจสอบสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ขอให้ทุกรพ.สต.ได้โหลดแบบขอ Username/Password สำหรับโปรแกรมตรวจสอบสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ส่งพร้อมเอกสารคือ สำเนาบัตรปชช หรือ บัตร ขรก พร้อม ผอ.รพ.สต.ลงนามรับรอง ส่งมายัง สสอ.ย่านตาขาว  ภายใน วันที่  21  ก.ย. 58  เพื่อจะได้ดำเนินการส่งไปยัง สปสช.สงขลาต่อไป

   หมายเหตุ ตำแหน่งที่ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน ในแบบคำขอ หมายถึง ตำแหน่งดังต่อไปนี้ เท่านั้น

1  เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียน

2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

SP_READ_MORE

แบบบันทึกข้อมูลประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

Written by Super User On วันจันทร์, 14 กันยายน 2558 09:40

        ขอให้ทุกรพ.สตได้ทำการกรอกข้อมูล PCU Profiles  แล้วพิมเป็นเอกสาร พร้อมให้ ผอ.รพ.สต.ลงลายมือชื่อ และส่งมายังสสอ.ย่านตาขาวภายในวันที่ 25 กย 58

        แบบกรอกข้อมูลจะมีด้วยกัน 2 ชุด ได้แก่

   1  แบบบันทึกข้อมูลบุคลากร  ให้บันทึกข้อมูลในชีท แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลบุคลากร  ตามคำอธิบาย

    2 แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐาน จะมีทั้งหมด 6 ชีท ให้กรอกทุก ชีท  ยกเว้น ชีทที่ 2 ประชากร   ให้ลงเฉพาะข้อมูลแรงงานต่างด้าว (สปสช จะดึงข้อมูลประชากรเอง)

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

    ทั้ง 2 แบบ ขอให้พิมเป็นเอกสารและให้ผอ.รพ.สต.ลงนาม  ส่งสสอ.ภายในวันที่  25 กย. 58

 

SP_READ_MORE

การคัดเลือกรางวัล"เทียนส่องใจ"

Written by ธวัชชัย On วันพุธ, 09 กันยายน 2558 11:46

pic1pic2โหลด

SP_READ_MORE

ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง สำรวจข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกชนิดในเขตรับผิดชอบ

Written by อุไร On วันอังคาร, 08 กันยายน 2558 12:13

สสอ.ย่านตาขาว .. ขอความร่วมมือจาก  รพ.สต.ทุกแห่ง  ..สำรวจข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกชนิดในเขตรับผิดชอบ.. ตามแบบรายงานที่จัดส่งให้  และขอให้จัดส่ง  สสอ.ย่านตาขาว ภายในวันที่ 17 กันยายน 2558 ...โหลดแบบรายงาน...

SP_READ_MORE

ด่วนมาก..ขอข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรค HT DM แยกตามสถานที่รักษา

Written by อุไร On วันอังคาร, 08 กันยายน 2558 11:38

สสอ.ย่านตาขาว  ขอความร่วมมือให้ รพ.สต.ทุกแห่ง .. สำรวจข้อมูลผู้ป่วย HT DM ทั้งหมดให้เขตรับผิดชอบของตนเอง  แยกตามสถานที่รักษา ตามแบบฟอร์มที่จัดส่งให้  และขอให้ส่งข้อมูลให้ สสอ.ย่านตาขาว  ด่วนที่สุด  ภายในวันที่ 10 กันยายน 2558  เพื่อประกอบการจัดทำแผนเจาะเลือดให้ทันต้นปีงบประมาณ  (ส่งเฉพาะรายงานจำนวน)  ส่วนรายชื่อ ทำทะเบียนเก็บไว้ที่ รพ.สต.นะค่ะ ... โหลดแบบฟอร์ม...

SP_READ_MORE

สสจ.ตรัง ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย ทุก รพ.สต. เข้าประชุม

Written by อุไร On วันอังคาร, 01 กันยายน 2558 16:51

สสจ.ตรัง ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย ทุก รพ.สต. เข้าประชุมชี้แจงการดำเนินงาน การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ในวันที่ 11 กันยายน  2558  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง  ...โหลดรายชื่อ...

SP_READ_MORE

การดูแลผู้ป่วยเบาหวานด้วยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

Written by อุไร On วันอังคาร, 01 กันยายน 2558 16:41

ตามที่ สสจ.ตรัง ได้จัดประชุมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานด้วยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก แก่ รพ.สต.ที่มีแพทย์แผนไทยและผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 58 ที่ผ่านมานั้น ... สสจ.ตรัง ขอให้ รพ.สต.ดังกล่าวข้างต้น  มีการดำเนินงานดังนี้

1. รพ.สต.ที่มีแพทย์แผนไทยและผู้ช่วยนวด จำนวน 12 แห่ง  ประกอบด้วย  รพ.สต.อัมพวัน  ต้นปรง  ทุ่งค่าย  ควนโพธิ์  บ้านวัดโพรงจระเข้  ควนเคี่ยม  ในควน  หนองบ่อ  ควนหิน  ทอนพลา  โคกทราย  และ เกาะเปียะ  .... ให้ พยาบาลคลินิกโรคเรื้อรัง คัดกรองผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการเท้าชา  ส่งต่อให้ แพทย์แผนไทยหรือผู้ช่วยนวดไทย ได้มีการนวดเท้าผู้ป่วยเบาหวาน 

2. ผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการเท้าชา และส่งต่อแพทย์แผนไทยเพื่อนวดเท้า  ให้บันทึกข้อมูลผู้ป่วยและข้อมูลการให้บริการ  ใน  แบบรายงานข้อมูลผู้ป่วยเบาหวาน  ตามแบบฟอร์มที่จัดส่งให้  ผู้ป่วย 1 คน ต่อ 1 ชุด  .... โหลดแบบรายงาน...

3. การนวดเท้า ให้ดำเนินการทุก รพ.สต. ที่มีแพทย์แผนไทย และ ผู้ช่วยนวด

4. เฉพาะ รพ.สต.บ้านวัดโพรงจระเข้  การนวดเท้า ในผู้ป่วยเบาหวานแต่ละคน  ต้องนวดครบ 4 ครั้ง จึงจะได้รับการสนับสนุนเงินการนวดเท้า จาก สปสช. (เนื่องจาก แพทย์แผนไทย จบปริญญาตรี และมีใบอนุญาตฺ)

5. ส่วน รพ.สต. อื่น  การนวดเท้าในผู้ป่วยเบาหวานแต่ละคน  จำนวนครั้งของการนวด  ให้นวดตามความเหมาะสม ตั้งแต่ 1-4 ครั้ง (ผู้ป่วยหาย หรือมีอาการดีขึ้น)

6. รพ.สต. 12 แห่ง  เก็บรวบรวม  แบบรายงานข้อมูลผู้ป่วยเบาหวาน  ของผู้ป่วยเบาหวานที่มีการนวดเท้า  ส่ง สสอ.ย่านตาขาว ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558

SP_READ_MORE

สสจ.ตรัง ติดตามการจัดบริการนวดไทย ใน รพ.สต.

Written by อุไร On วันจันทร์, 31 สิงหาคม 2558 16:50

 สสจ.ตรัง มีการติดตามการจัดบริการนวดไทย ใน รพ.สต. ที่มีผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ใน รพ.สต. 6 แห่ง (ควนโพธิ์  หนองบ่อ  ควนหิน  ทอนพลา  โคกทราย  และเกาะเปียะ) ...ให้ รพ.สต. ที่มีรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการประเมินการจัดบริการนวดไทยที่ผ่านมา และสรุปผลการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มที่จัดส่งให้  ... ส่ง สสอ.ย่านตาขาว ภายใน วันที่ 4 กันยายน 2558 ... (ให้ประเมินส่งทั้ง 6 รพ.สต. นะค่ะ)  ...โหลดแบบฟอร์ม...

SP_READ_MORE

อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง รุ่นที่ 13

Written by อุไร On วันจันทร์, 31 สิงหาคม 2558 15:16

รพ.ห้วยยอด จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 22 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมลีลาวดี  โรงพยาบาลห้วยยอด  จังหวัดตรัง  เพื่อรองรับความต้องการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่จะเปิดบริการนวดไทย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ -วันที่ 10 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย โรงพยาบาลห้วยยอด  ... รพ.สต.ไหนที่มียังไม่มีแพทย์แผนไทยหรือผู้ช่วยนวด (รพ.สต.บ้านท่าบันได  รพ.สต.บ้านทุ่งเกาะญวน และ รพ.สต.โพรงจระเข้)  หรือ รพ.สต.ที่มีแพทย์แผนไทยอยู่แล้ว แต่ต้องการผู้ช่วยนวดเพิ่มเติม  ...ขอให้จัดหาผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว และไปสมัคร ณ  รพ.ห้วยยอด ตามรายละเอียดในหนังสือ ดังแนบ  ...โหลดรายละเอียด....

SP_READ_MORE

ข่าวแจ้งรพ.สต.

ปฏิทินกิจกรรม

แผนที่รพ.สต.ในอำเภอย่านตาขาว

EGP

dent

43

เข้าสู่ระบบสมาชิกสถิติเยี่มชม

804830
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1831
2907
10958
766446
42505
91432
804830

Your IP: 54.146.245.79
Server Time: 2015-10-14 11:52:04

ขณะนี้มีผู้ออนไลน์

มี 64 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Joomla templates by Joomlashine