Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Home เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

งานวิจัยเบาหวาน/ความดัน

บทคัดย่อ                การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ชุมชนบ้านควนโพธิ์ จังหวัดตรัง  มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบริบททางด้านสังคมวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านควนโพธิ์   ศึกษาเจตคติของชุมชนต่อผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  และศึกษาการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม   พื้นที่การวิจัยศึกษาที่ชุมชนบ้านควนโพธิ์ คือหมู่ที่ 2  บ้านสะพานด่าน หมู่ที่3   บ้าน                 ควนโพธิ์ และหมู่ 5 บ้านหนองเตย จังหวัดตรัง  ประชากรที่ศึกษาได้แก่ ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผู้อาศัย และผู้นำชุมชน นายกอบต. ปลัดอบต. กำนันและผู้ใหญ่บ้าน  การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยและคณะซึ่งเครื่องมือการวิจัยแบบสัมภาษณ์  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และจัดการประชุมแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่ม กระบวนการ AIC และการทำประชาชมหมู่บ้านผลการวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์   ด้านสภาพทางสังคม ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ89.74  มีความพึงพอใจในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ร้อยละ 98 ได้วางแผนชีวิตที่จะอยู่ในชุมชนตลอดไป  ร้อยละ 79.72  ต้องการให้ชุมชนอยู่ในสภาพเดิมคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน  เกือบทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ร่วมกิจกรรม ช่วยแรงงาน และบริจาคทรัพย์สิ่งของ   ด้านสภาพเศรษฐกิจส่วนใหญ่มีฐานะปานกลาง   การประกอบอาชีพทำสวนเป็นส่วนใหญ่  รองลงมาคืออาชีพรับจ้างโรงงาน   ด้านสภาพทางการเมืองแบ่งการปกครองเป็น 3 หมู่บ้าน  มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ละ 2 คน  ผู้ใหญ่บ้าน  และกรรมการหมู่บ้าน  มีความคิดเห็นเป็นหนึ่งเดียวสอดคล้องกันในการนำงบประมาณที่ได้รับในแต่ละหมู่มาทำการพัฒนาร่วมกัน  สภาพทั่วไปของชุมชนบ้านควนโพธิ์  มีลักษณะเช่นเดียวกับชุมชนทั่วไป  ชุมชนบ้านควนโพธิ์ มีแหล่งน้ำ   ระบบประปา วัด โรงเรียน จากการสัมภาษณ์ประชาชนส่วนใหญ่มีเจตคติที่ดีต่อชุมชน  ในส่วนของการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง   พบว่าชุมชนบ้านควนโพธิ์มีปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนาชุมชน คือ กลุ่มแกนนำชุมชนมีศักยภาพ  สมาชิกในชุมชนและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างดี  โดยส่วนใหญ่เคยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เป็นผลให้โครงการต่างๆ เริ่มตั้งแต่ ค้นหาปัญหา หาข้อมูลแยกแยะ และวิเคราะห์ปัญหา  วางแผน ร่วมตัดสินใจ ระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีในท้องถิ่น  บริหารจัดการ  รวมทั้งการติดตามประเมินผล  โดยการสนับสนุนจากผ่ายรัฐคือเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยบ้านควนโพธิ์   และองค์การบริหารส่วนตำบลย่านตาขาว  ที่ให้ความสำคัญ  และกระตือรือร้นในการกระตุ้นด้านแนวคิดให้ชุมชนเข้ามามีบทบาท  และมีส่วนร่วมมากขึ้นในการแก้ปัญหาต่างๆ  ในชุมชน  โดยไม่ต้องรอการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ  ทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง และมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ชุมชนตั้งไว้ต่อไป

Last Updated (Thursday, 25 August 2011 18:14)

 

แนะนำ รพ.สต.ควนโพธิ์